Samsung logo

מדיניות החזרת מוצרים

מדיניות החזרת מוצרים

להלן מדיניות "עסקן" בעניין החזרת מוצרים:

לקוח הרוכש מעימנו מוצרים באמצעות האינטרנט או הטלפון רשאי לפי חוק הגנת הצרכן לבטל את עיסקת הרכישה תוך 14 ימים מיום ביצוע העיסקה או מיום קבלת המוצר לפי המאוחר.

הביטול יכול להתבצע באמצעות מתן הודעה מתאימה בדואר לסמרטדוס בע"מ, ת.ד. 30099 ביתר עילית או באמצעות אחד מממשקי אתר האינטרנט שלנו, המיועד לשם יצירת קשר עימנו או לשם מתן הודעת ביטול, ככל שממשקים אלו קיימים באתר באותו מועד.

אם הלקוח מבטל את העיסקה שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה למצגים שנמסרו לו על ידנו, או עקב הפרה של המוסכם בין הצדדים על ידנו, על הלקוח להחזיר על חשבונו את המוצר לכתובתנו שלעיל על כל חלקיו וזאת ככל הניתן באריזתו המקורית.

במקרה שהלקוח ביטל את העיסקה על פי זכותו על פי חוק ובהתאם להוראותיו אנו נשיב לו את דמי רכישת המוצר. אם הביטול נעשה שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה למצגים שנמסרו לו על ידנו, או עקב הפרה של המוסכם בין הצדדים, אנו נהיה רשאים לקזז מדמי הרכישה דמי ביטול בסך של 5% מסכום זה.

אין בכל האמור לעיל, כדי לגרוע מזכותנו לתבוע את נזקינו בשל הפחתת ערך המוצר כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו של המוצר בעטיו של הלקוח או בשל ביטול העיסקה.

אין במדיניות זו כדי לגרוע מזכויות הלקוח או מזכויותינו על פי כל חוק ודין.

(גרסה 5/16)

כל הזכויות שמורות לעסקן 2019 Samsung logo

Created by Winsite